WSF logo

X-15 Flights

Flight # Date Speed (kph) Altitude (m) Pilot Vehicle Carrier
  1 ¹ 8 June 1959 840 11445 A. Scott Crossfield 1 NB-52A
2 17 September 1959 2241 15954 A. Scott Crossfield 2 NB-52A
3 17 October 1959 2283 18831 A. Scott Crossfield 2 NB-52A
4 5 November 1959 1062 13857 A. Scott Crossfield 2 NB-52A
5 23 January 1960 2685 20374 A. Scott Crossfield 1 NB-52B
6 11 February 1960 2359 26858 A. Scott Crossfield 2 NB-52B
7 17 February 1960 1667 16045 A. Scott Crossfield 2 NB-52B
8 17 March 1960 2283 16045 A. Scott Crossfield 2 NB-52B
9 25 March 1960 2124 14822 Joseph A. Walker 1 NB-52B
10 29 March 1960 2080 15235 A. Scott Crossfield 2 NB-52B
11 31 March 1960 2156 15653 A. Scott Crossfield 2 NB-52B
12 13 April 1960 2018 14630 Robert M. White 1 NB-52A
13 19 April 1960 2718 18134 Joseph A. Walker 1 NB-52A
14 6 May 1960 2336 18574 Robert M. White 1 NB-52A
15 12 May 1960 3397 23738 Joseph A. Walker 1 NB-52A
16 19 May 1960 2558 33222 Robert M. White 1 NB-52A
17 26 May 1960 2336 15631 A. Scott Crossfield 2 NB-52B
18 4 August 1960 3533 23809 Joseph A. Walker 1 NB-52A
19 12 August 1960 2851 41605 Robert M. White 1 NB-52A
20 19 August 1960 3195 23159 Joseph A. Walker 1 NB-52A
21 17 September 1960 3510 24343 Robert M. White 1 NB-52B
22 23 September 1960 1783 16168 Forrest S. Peterson 1 NB-52B
23 20 October 1960 2059 16398 Forrest S. Peterson 1 NB-52B
24 28 October 1960 2145 15453 John B. McKay 1 NB-52B
25 4 November 1960 2071 14905 Robert A. Rushworth 1 NB-52B
26 15 November 1960 3154 24750 A. Scott Crossfield 2 NB-52A
27 17 November 1960 2018 16688 Robert A. Rushworth 1 NB-52A
28 22 November 1960 2665 18867 A. Scott Crossfield 2 NB-52A
29 30 November 1960 1858 14886 Neil A. Armstrong 1 NB-52B
30 6 December 1960 3027 16268 A. Scott Crossfield 2 NB-52A
31 9 December 1960 1911 15269 Neil A. Armstrong 1 NB-52B
32 1 February 1961 1949 15170 John B. McKay 1 NB-52B
33 7 February 1961 3660 23820 Robert M. White 1 NB-52B
34 7 March 1961 4674 23610 Robert M. White 2 NB-52B
35 30 March 1961 4441 51700 Joseph A. Walker 2 NB-52B
36 21 April 1961 4946 32000 Robert M. White 2 NB-52A
37 25 May 1961 5321 32850 Joseph A. Walker 2 NB-52A
38 23 June 1961 5797 32830 Robert M. White 2 NB-52A
39 10 August 1961 4401 23830 Forrest S. Peterson 1 NB-52A
40 12 September 1961 5821 34840 Joseph A. Walker 2 NB-52B
41 28 September 1961 5792 31030 Forrest S. Peterson 2 NB-52B
42 4 October 1961 4553 23770 Robert A. Rushworth 1 NB-52A
43 11 October 1961 5868 66150 Robert M. White 2 NB-52A
44 17 October 1961 6275 33100 Joseph A. Walker 1 NB-52A
45 9 November 1961 6586 30950 Robert M. White 2 NB-52B
46 10 December 1961 4026 24700 Neil A. Armstrong 3 NB-52A
47 10 January 1962 1038 13640 Forrest S. Peterson 1 NB-52A
48 17 January 1962 6058 40690 Neil A. Armstrong 3 NB-52A
49 5 April 1962 4586 54860 Neil A. Armstrong 3 NB-52A
50 19 April 1962 6220 46940 Joseph A. Walker 1 NB-52A
51 20 April 1962 6097 63250 Neil A. Armstrong 3 NB-52B
52 30 April 1962 5614 75190 Joseph A. Walker 1 NB-52B
53 8 May 1962 5670 21460 Robert A. Rushworth 2 NB-52B
54 22 May 1962 5551 30600 Robert A. Rushworth 1 NB-52A
55 1 June 1962 5913 40420 Robert M. White 2 NB-52B
56 7 June 1962 5908 31580 Joseph A. Walker 1 NB-52A
57 12 June 1962 5659 56270 Robert M. White 3 NB-52B
58 21 June 1962 5858 75190 Robert M. White 3 NB-52B
59 27 June 1962 6603 37700 Joseph A. Walker 1 NB-52A
60 29 June 1962 5278 25360 John B. McKay 2 NB-52B
61 16 July 1962 5911 32670 Joseph A. Walker 1 NB-52B
62 17 July 1962 6166 95940 Robert M. White 3 NB-52A
63 19 July 1962 5590 25680 John B. McKay 2 NB-52B
64 26 July 1962 6418 30150 Neil A. Armstrong 1 NB-52A
65 2 August 1962 5532 44040 Joseph A. Walker 3 NB-52A
66 8 August 1962 4735 27700 Robert A. Rushworth 2 NB-52B
67 14 August 1962 6029 59010 Joseph A. Walker 3 NB-52A
68 20 August 1962 5686 27000 Robert A. Rushworth 2 NB-52B
69 29 August 1962 5546 29630 Robert A. Rushworth 2 NB-52B
70 28 September 1962 4450 20790 John B. McKay 2 NB-52B
71 4 October 1962 5620 34200 Robert A. Rushworth 3 NB-52B
72 9 October 1962 5979 39700 John B. McKay 2 NB-52A
73 23 October 1962 6056 41000 Robert A. Rushworth 3 NB-52B
  74 ² 9 November 1962 1640 16450 John B. McKay 2 NB-52B
75 14 December 1962 6021 43100 Robert M. White 3 NB-52B
76 20 December 1962 6103 48900 Joseph A. Walker 3 NB-52B
77 17 January 1963 5917 82810 Joseph A. Walker 3 NB-52B
78 11 April 1963 4608 22680 Robert A. Rushworth 1 NB-52B
79 18 April 1963 6066 28190 Joseph A. Walker 3 NB-52B
80 25 April 1963 5879 32160 John B. McKay 1 NB-52B
81 2 May 1963 5612 63820 Joseph A. Walker 3 NB-52B
82 14 May 1963 5792 29140 Robert A. Rushworth 3 NB-52B
83 15 May 1963 6204 37860 John B. McKay 1 NB-52A
84 29 May 1963 6208 28040 Joseph A. Walker 3 NB-52B
85 18 June 1963 5694 68180 Robert A. Rushworth 3 NB-52B
86 25 June 1963 6293 34080 Joseph A. Walker 1 NB-52A
87 27 June 1963 5511 86870 Robert A. Rushworth 3 NB-52B
88 9 July 1963 5842 69010 Joseph A. Walker 1 NB-52B
89 18 July 1963 6315 31940 Robert A. Rushworth 1 NB-52A
90 19 July 1963 5969 106010 Joseph A. Walker 3 NB-52B
91 22 August 1963 6105 107960 Joseph A. Walker 3 NB-52A
92 7 October 1963 4560 23710 Joseph H. Engle 1 NB-52B
93 29 October 1963 4364 22600 Milton O. Thompson 1 NB-52B
94 7 November 1963 4706 25080 Robert A. Rushworth 3 NB-52B
95 14 November 1963 5287 27680 Joseph H. Engle 1 NB-52B
96 27 November 1963 5326 27371 Milton O. Thompson 3 NB-52B
97 5 December 1963 6465 30785 Robert A. Rushworth 1 NB-52B
98 8 January 1964 5818 42642 Joseph H. Engle 1 NB-52B
99 16 January 1964 5216 21641 Milton O. Thompson 3 NB-52B
100 28 January 1964 5821 32736 Robert A. Rushworth 1 NB-52B
101 19 February 1964 5662 23957 Milton O. Thompson 3 NB-52A
102 13 March 1964 5458 23165 John B. McKay 3 NB-52A
103 27 March 1964 6158 30937 Robert A. Rushworth 1 NB-52A
104 8 April 1964 5580 53340 Joseph H. Engle 1 NB-52A
105 29 April 1964 6285 30968 Robert A. Rushworth 1 NB-52A
106 12 May 1964 4962 22189 John B. McKay 3 NB-52A
107 19 May 1964 5262 59680 Joseph H. Engle 1 NB-52A
108 21 May 1964 3001 19568 Milton O. Thompson 3 NB-52A
109 25 June 1964 4994 25390 Robert A. Rushworth A-2 NB-52A
110 30 June 1964 5364 30358 John B. McKay 1 NB-52A
111 8 July 1964 5664 51938 Joseph H. Engle 3 NB-52A
112 29 July 1964 5250 23774 Joseph H. Engle 3 NB-52A
113 12 August 1964 5688 24750 Milton O. Thompson 3 NB-52A
114 14 August 1964 5776 31486 Robert A. Rushworth A-2 NB-52A
115 26 August 1964 6216 27737 John B. McKay 3 NB-52A
116 3 September 1964 5817 23957 Milton O. Thompson 3 NB-52A
117 28 September 1964 6256 29566 Joseph H. Engle 3 NB-52A
118 29 September 1964 5699 29809 Robert A. Rushworth A-2 NB-52B
119 15 October 1964 4904 25878 John B. McKay 1 NB-52B
120 30 October 1964 5009 25786 Milton O. Thompson 3 NB-52B
121 30 November 1964 4970 26579 John B. McKay A-2 NB-52B
122 9 December 1964 5990 28164 Milton O. Thompson 3 NB-52B
123 10 December 1964 5913 34503 Joseph H. Engle 1 NB-52A
124 22 December 1964 5781 24750 Robert A. Rushworth 3 NB-52A
125 13 January 1965 5973 30297 Milton O. Thompson 3 NB-52A
126 2 February 1965 6253 29931 Joseph H. Engle 3 NB-52B
127 17 February 1965 5649 28986 Robert A. Rushworth A-2 NB-52B
128 26 February 1965 6034 46817 John B. McKay 1 NB-52B
129 26 March 1965 5760 31059 Robert A. Rushworth 1 NB-52B
130 23 April 1965 5760 24293 Joseph H. Engle 3 NB-52B
131 28 April 1965 5266 28224 John B. McKay A-2 NB-52B
132 18 May 1965 5697 31120 John B. McKay A-2 NB-52B
133 25 May 1965 5100 54803 Milton O. Thompson 1 NB-52B
134 28 May 1965 6040 63886 Joseph H. Engle 3 NB-52B
135 16 June 1965 5477 74585 Joseph H. Engle 3 NB-52A
136 17 June 1965 5697 33071 Milton O. Thompson 1 NB-52B
137 22 June 1965 6336 47518 John B. McKay A-2 NB-52B
138 29 June 1965 5522 85527 Joseph H. Engle 3 NB-52B
139 8 July 1965 5887 64800 John B. McKay A-2 NB-52A
140 20 July 1965 6050 23126 Robert A. Rushworth 3 NB-52B
141 3 August 1965 5796 63612 Robert A. Rushworth A-2 NB-52B
142 6 August 1965 5686 31455 Milton O. Thompson 1 NB-52B
143 10 August 1965 5712 82601 Joseph H. Engle 3 NB-52A
144 25 August 1965 5799 65258 Milton O. Thompson 1 NB-52A
145 26 August 1965 5426 73030 Robert A. Rushworth 3 NB-52B
146 2 September 1965 5744 73091 John B. McKay A-2 NB-52B
147 9 September 1965 5686 29627 Robert A. Rushworth 1 NB-52B
148 14 September 1965 5662 72847 John B. McKay 3 NB-52B
149 22 September 1965 5712 30571 Robert A. Rushworth 1 NB-52A
150 28 September 1965 6005 90099 John B. McKay 3 NB-52A
151 30 September 1965 4373 23350 William J. Knight 1 NB-52A
152 12 October 1965 5001 28770 William J. Knight 3 NB-52B
153 14 October 1965 5718 81230 Joseph H. Engle 1 NB-52A
154 27 October 1965 5662 72210 John B. McKay 3 NB-52A
155 3 November 1965 2414 21520 Robert A. Rushworth A-2 NB-52A
156 4 November 1965 4450 24440 William H. Dana 1 NB-52B
157 6 May 1966 2307 20850 John B. McKay 1 NB-52A
158 18 May 1966 5936 30170 Robert A. Rushworth A-2 NB-52A
159 1 July 1966 1646 13720 Robert A. Rushworth A-2 NB-52B
160 12 July 1966 5876 39620 William J. Knight 1 NB-52A
161 18 July 1966 5176 29290 William H. Dana 3 NB-52A
162 21 July 1966 5741 58610 William J. Knight A-2 NB-52A
163 28 July 1966 5957 73700 John B. McKay 1 NB-52B
164 3 August 1966 5535 75890 William J. Knight A-2 NB-52B
165 4 August 1966 6376 40450 William H. Dana 3 NB-52B
166 11 August 1966 5776 76500 John B. McKay 1 NB-52A
167 12 August 1966 5586 70440 William J. Knight A-2 NB-52A
168 19 August 1966 5804 54250 William H. Dana 3 NB-52A
169 25 August 1966 5701 78490 John B. McKay 1 NB-52A
170 30 August 1966 5701 30540 William J. Knight A-2 NB-52B
171 8 September 1966 2578 22310 John B. McKay 1 NB-52B
172 14 September 1966 5770 22980 William H. Dana 3 NB-52A
173 6 October 1966 4666 22980 Michael J. Adams 1 NB-52A
174 1 November 1966 6034 93540 William H. Dana 3 NB-52A
175 18 November 1966 6838 30140 William J. Knight A-2 NB-52B
176 29 November 1966 5020 28040 Michael J. Adams 3 NB-52A
177 22 March 1967 6150 40570 Michael J. Adams 1 NB-52A
178 26 April 1967 1871 16280 William H. Dana 3 NB-52B
179 28 April 1967 5985 50900 Michael J. Adams 1 NB-52A
180 8 May 1967 5138 29750 William J. Knight A-2 NB-52B
181 17 May 1967 5112 21670 William H. Dana 3 NB-52A
182 15 June 1967 5802 69890 Michael J. Adams 1 NB-52A
183 22 June 1967 5810 25050 William H. Dana 3 NB-52B
184 29 June 1967 4618 52730 William J. Knight 1 NB-52B
185 20 July 1967 5942 25720 William H. Dana 3 NB-52B
186 21 August 1967 5419 27740 William J. Knight A-2 NB-52B
187 25 August 1967 5012 25720 Michael J. Adams 3 NB-52A
188 3 October 1967 7273 31120 William J. Knight A-2 NB-52B
189 4 October 1967 7270 76530 William H. Dana 3 NB-52A
190 17 October 1967 6204 85500 William J. Knight 3 NB-52B
  191 ³ 15 November 1967 5744 81080 Michael J. Adams 3 NB-52B
192 1 March 1968 4631 31850 William H. Dana 1 NB-52B
193 4 April 1968 5808 57120 William H. Dana 1 NB-52B
194 26 April 1968 5704 63090 William J. Knight 1 NB-52B
195 11 May 1968 5733 67090 William H. Dana 1 NB-52B
196 16 July 1968 5442 67510 William J. Knight 1 NB-52A
197 21 August 1968 5540 81530 William H. Dana 1 NB-52A
198 13 September 1968 5990 77450 William J. Knight 1 NB-52A
199 24 October 1968 5979 77720 William H. Dana 1 NB-52A

1) Unpowered flight.

2) X-15 #2 crashed on landing, injuring McKay. The craft was rebuilt as an X-15A-2 (stretched and with drop tanks) and resumed flights in June of 1964.

3) Fatal accident, aircraft destroyed. After reaching peak altitude, entered spin at Mach 5. Entered dive at 30,000 m, began high frequency pitch oscillations, aircraft disintegrated when these reached 15 Gs.

 


Page last modified: 16 August 2015 14:51:58.